Historie

In 1995 hebben vijf studenten geconstateerd dat er vele studentenverenigingen waren met bepaalde doelstellingen die niet aansloten bij de eigen behoeften. Zij konden zich niet vinden in deze doelstellingen en waren van mening dat zij meer nodig hadden om hun participatie in de samenleving en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. De bestaande verenigingen schonken namelijk weinig aandacht aan het snel groeiende aantal allochtone studenten. Er moest iets gebeuren. Een stap werd gezet en het begin van Studenten Unie Nederland was een feit.

SUN fungeert als wegwijzer. SUN is een instelling die de belangen behartigt van de studenten; een instelling die met haar activiteiten de leden helpt met persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Hiernaast stimuleert zij haar leden op een educatief, sociaal-cultureel en politiek niveau.

Doelgroep

SUN is een pluriforme studentenvereniging die de nadruk legt op tolerantie, het bieden van een breed perspectief en de bereidheid om samen te komen met verschillende politieke, etnische en culturele achtergronden.

SUN organiseert sociaal-maatschappelijke, politieke en educatieve activiteiten. Deze activiteiten bestaan onder andere uit lezingen, seminars, panels, debatten, voorlichtingsdagen, literaire avonden, sportevenementen en kunstzinnige workshops. Hiernaast streeft SUN de belangen van haar achterban te behartigen en motiveert studenten om assertief te participeren in onze multiculturele samenleving. De inhoud van de activiteiten wordt geselecteerd op basis van relevantie en actualiteit. Wij streven ernaar  onze activiteiten op academisch niveau uit te voeren door de gastsprekers die we uitnodigen en de kritieke blik die we te allen tijden hanteren.

Wij zetten ons in om activiteiten zo attractief mogelijk te maken voor studenten, aspirant-studenten en alumni met verschillende etnische en religieuze achtergronden. SUN telt momenteel 400 leden en 1000 sympathisanten.

In het verleden is er vooral aandacht geschonken aan onze islamitische achterban. Echter is hier in de afgelopen jaren verandering in gekomen en leggen wij regelmatig de focus op onze niet-Islamitische achterban. Zoals de gezegde luidt: ‘Onbekend maakt onbemind.’

Visie

SUN baseert haar visie vooral op de overlevering van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.): ‘De beste onder jullie is diegene die de hele mensheid dient’. (Bron: Ad-Daraqutni)

Hiermee willen wij dienstbaar zijn voor de gehele samenleving zonder enig onderscheid te maken in ras, etniciteit of religie. SUN beoogt een hoge positie op de maatschappelijke ladder voor studenten. De hoge positie wordt bepaald door de gelijke kansen die eenieder aangeboden krijgt, waarbij SUN haar uiterste bijdrage levert.

De studenten bepalen met hun hedendaagse keuzes de koers van de samenleving in de toekomst. Als studentenvereniging streven wij ernaar om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie en ze op deze manier klaar te stomen voor de maatschappij.

Missie

In het jaar 2020 wilt SUN, samen met het 25-jarig bestaan, één van de grootste studentenvereniging in Nederland zijn. Om deze doelstelling te kunnen realiseren leggen wij het accent op een aantal thema’s:

  • Gesprekspartner zijn van belangrijke instellingen over de eventuele barrières en de wensen van studenten;
  • De mogelijkheid bieden om een netwerk op te bouwen tussen aspirant-studenten, studenten, academici en Young Professionals, zodat de maatschappelijke ladder zo hoog mogelijk wordt beklommen;
  • Een brug vormen tussen verschillende religies en levensbeschouwingen, met als doel de sociale cohesie te bevorderen;
  • Het vaststellen van behoeftes van studenten waarbij zelfontplooiing zo optimaal mogelijk gestimuleerd wordt;
  • De Islam op een academisch niveau voorleggen aan de Nederlandse samenleving;
  • SUN schakelt tussen verschillende actoren, waarbij waarde gehecht wordt aan het behoud van eigen waarden en normen.

De ontwikkeling van studenten is erg belangrijk voor de samenleving; studenten maken immers deel uit van deze samenleving. Hoe meer ontwikkeling des te meer kennis en hoe meer kennis des te meer ontwikkeling die de samenleving ten goede zal komen.

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder