Privacyverklaring

Studenten Unie Nederland hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

Privacyverklaring van de Studenten Unie Nederland

De Studenten Unie Nederland Noord-Nederland (Studenten Unie Nederland) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van Studenten Unie Nederland en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Studenten Unie Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Studenten Unie Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, donateurs, medewerkers en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Verantwoordelijke

De Studenten Unie Nederland Noord-Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Studenten Unie Nederland
Jan Rebelstraat 8
1069 CB Amsterdam
email: info@studentenunie.nl
telefoon: 020-410 1148

Voor welke doeleinden verwerkt Studenten Unie Nederland jouw persoonsgegevens?

Studenten Unie Nederland is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de emancipatie van moslims in de Nederlandse samenleving. De beweging heeft in Nederland 107 aangesloten organisaties, waarvan 34 in Noord-Nederland en 18 in Amsterdam. Het exploiteren van moskeegebouw, het geven van gelegenheid tot godsdienstuitoefening, zowel individueel als collectief, het organiseren van diverse religieuze, culturele, sociale en educatieve activiteiten zoals het verzorgen van koranlessen, seminars, cursussen, herdenkingsbijeenkomsten e.d., informatievoorziening aan bezoekers betreffende ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij

Studenten Unie Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger in het kader van de vrijwilligersactiviteiten;
 • het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Studenten Unie Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere het secretariaat van afdelingen, districten en landelijk bureau en de website van Studenten Unie Nederland. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Studenten Unie Nederland en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Studenten Unie Nederland jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

Welke persoonsgegevens verzamelt Studenten Unie Nederland?

Studenten Unie Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • leeftijd of geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

Studenten Unie Nederland kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Die voor deelname of uitvoering van de activiteiten Studenten Unie Nederland noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.

Studenten Unie Nederland verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Studenten Unie Nederland biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Studenten Unie Nederland voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Studenten Unie Nederland gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Studenten Unie Nederland passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Studenten Unie Nederland deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Studenten Unie Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Studenten Unie Nederland maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Studenten Unie Nederland passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Studenten Unie Nederland neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Studenten Unie Nederland kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
Studenten Unie Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Datalekken
Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.

Bewaartermijnen
Studenten Unie Nederland bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Jouw rechten als betrokkene zijn:

 • recht van informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan de Studenten Unie Nederland Noord-Nederland. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Studenten Unie Nederland maakt.

Stuur je verzoek naar:
Studenten Unie Nederland
Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG):
Jan Rebelstraat 8
1069 CB Amsterdam
e-mail: Info@studentenunie.nl
telefoon: 020 – 020-410 1148

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Noodzakelijk/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Privacybeleid van derden

Op de website van Studenten Unie Nederland kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Studenten Unie Nederland behorende websites. Studenten Unie Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Studenten Unie Nederland behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.